Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de levering van comfortproducten van Prima Energie B.V. 1 januari 2014

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met afnemers voor de directe of indirecte levering van warmte, koelte, warm tapwater en zijn gebaseerd op het landelijk model algemene voorwaarden kleinverbruikers, zoals dat tot stand is gekomen in overleg tussen EnergieNed en de Consumentenbond. In deze voorwaarden wordt onderscheid gemaakt in directe- en indirecte levering van warmte, koelte en warm tapwater. Van directe levering is sprake indien vanuit een collectief systeem de desbetreffende Comfortproducten aan de afzonderlijke woningen worden geleverd. Van indirecte levering is sprake indien vanuit een individueel systeem de Comfortproducten aan een woning worden geleverd. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden voor de levering van Comfortproducten” en treden in werking op 1 januari 2014

Inhoud

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

Artikel 3 Overeenkomst

Artikel 4 Aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting

Artikel 5 Onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een Aansluiting

Artikel 6 Rechten met betrekking tot het Perceel

Artikel 7 Het warmte-, koelte afgiftesysteem en tap waterinstallatie

Artikel 8 Aard van de Levering

Artikel 9 Beperking of onderbreking van de Levering in bijzondere omstandigheden en bij uitvoering van werkzaamheden

Artikel 10 Bepaling van de omvang van de Levering

Artikel 11 De Meetinrichting

Artikel 12 Onderzoek van de Meetinrichting

Artikel 13 Gevolgen van onjuiste meting

Artikel 14 Verplichtingen Afnemer

Artikel 15 Gevolgen voor Levering door niet-nakoming door de Afnemer

Artikel 16 Verbodsbepalingen

Artikel 17 Tarieven

Artikel 18 Betaling

Artikel 19 Zekerheidsstelling

Artikel 20 Aansprakelijkheid Prima Energie

Artikel 21 Klachten en Geschillen

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden en tarieven

Artikel 23 Slotbepalingen

Aansluitvoorwaarden Prima Energie B.V. 1 januari 2014

Artikel 1:

Begripsbepalingen;

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aansluiting: de leiding van PRIMA die de Binneninstallatie verbindt met het distributienet met inbegrip van de meetinrichting.
 2. Aansluitovereenkomst: de afspraken tussen PRIMA en de contractant betreffende de aansluiting en de levering van warmte en/of koelte en/of warm tapwater, hierna ook genoemd “” comfortproducten”

3.Distributienet: het geheel van leidingen van PRIMA waarmee comfortproducten worden gedistribueerd naar de afnemer, aansluitingen worden hierop gerealiseerd.

 1. Afnemer: is de bewoner en is degene die de beschikking heeft over een aansluiting van PRIMA en comfortproducten van PRIMA betrekt.
 2. Binneninstallatie: Alle in het perceel aanwezige leidingen met uitzondering van de aansluiting, bestemd voor het betrekken van warmte, koelte en/of warm tapwater ten behoeve van het perceel.
 3. Comfortproducten: de warmte, koelte en warm tapwater die door PRIMA worden geleverd en door de afnemer worden afgenomen. Tapwater wordt eventueel slechts geleverd aan percelen met een woonfunctie of een hotelfunctie.
 4. Contractant: heeft het eigendom van het perceel en is degene die een aanvraag voor de totstandbrenging, wijziging of uitbreiding van een aansluiting (heeft) in(ge)dien(t)(d).
 5. DE- installatie: de installatie, ten behoeve van het opwekken en distribueren van warmte en/of koelte en/of warm tapwater naar de aansluiting van de afnemer.
 6. Levering: de levering respectievelijk ter beschikkingstelling van comfortproducten.
 7. PRIMA: PRIMA ENERGIE BV, statutair gevestigd te Heesch, dan wel een aan haar gelieerde onderneming, die deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart of heeft verklaard.
 8. Meetinrichting: de apparatuur van PRIMA bestemd voor het vaststellen van de omvang van de levering, van de voor de afrekening nodig geachte gegevens en voor de controle van het verbruik.
 9. Leveringsovereenkomst: de afspraken tussen PRIMA ENERGIE B.V. en de afnemer betreffende de afname van warmte, koelte en/of warm tapwater.
 10. Perceel: elk roerend of onroerend goed, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan een aansluiting tot stand is gekomen of komt, dan wel levering van warmte en/of koelte en/of warm tapwater.
 11. Warm tapwaterinstallatie: de in het perceel aanwezige leidingen en daarmee verbonden toestellen, bestemd voor het betrekken van

warm tapwater, één en ander met inbegrip van de benodigde meet- en regelinstrumenten, te rekenen vanaf de aansluiting.

Artikel 2:

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden;

 1. Deze algemene voorwaarden van PRIMA zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanvragen en aanbiedingen daartoe.
 2. Op de aansluitovereenkomst zijn mede de

Aansluitvoorwaarden van PRIMA van toepassing, waarin de technische aansluitvoorwaarden van PRIMA voor comfortproducten zijn gesteld. Uiterlijk bij vastleggen van de overeenkomst als bedoeld in 3 lid 1 wordt een exemplaar van de aansluitvoorwaarden verstrekt.

 1. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uit deze algemene voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeen gekomen.
 2. In de gevallen waar deze algemene voorwaarden niet voorzien wordt door PRIMA naar alle redelijkheid een regeling getroffen.

Artikel 3:

Overeenkomst;

 1. Levering geschiedt middels een levering overeenkomst (als zijnde het aanvraag/mutatieformulier)
 2. De leveringsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door PRIMA van de aanvraag van de afnemer dan wel door aanvaarding door de afnemer van de aanbieding van PRIMA. Iedere levering overeenkomst wordt schriftelijk vastgelegd.
 3. De leveringsovereenkomst gaat in op de overeengekomen datum dan wel indien die datum niet nadrukkelijk is vastgelegd op de datum dat de afnemer voor het eerst comfortproducten betrekt. Indien laatstgenoemde het geval is stelt PRIMA de afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na de eerste levering op de hoogte van de ingangsdatum.
 4. Onverminderd hetgeen bepaald in lid 5 van dit artikel behoudt PRIMA zich het recht voor om of bij aanvaarding van de aanvraag van de afnemer, dan wel na totstandkoming van de levering overeenkomst, doch voordat de levering aanvangt, het betalingsgedrag van de afnemer te toetsen en zekerheden als bedoel in artikel 19 te vragen.
 5. Onverminderd hetgeen in deze algemene voorwaarden elders bepaald, kan PRIMA het aangaan van een overeenkomst voor aanvang van de levering ontbinden indien:
  1. De contractant of afnemer zich niet op een door PRIMA aangegeven wijze identificeert en/of andere voor beoordeling van de aanvraag benodigde gegevens niet verstrekt;
  2. Door PRIMA aan de contractant of afnemer gestelde eisen, daarin inbegrepen gevraagde zekerheden, niet worden aanvaard of nagekomen;
  3. Aannemelijk is dat een of meer bepalingen of voorschriften uit de overeenkomst of wet of regelgeving niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van die bevoegdheid op die gronden door PRIMA gerechtvaardigd is;
  4. PRIMA kan weigeren een overeenkomst aan te gaan op dezelfde gronden als genoemd in artikel 9.
 6. Indien de overeenkomst met twee of meer personen wordt aangegaan kan PRIMA hoofdelijke verbondenheid voor nakoming verlangen.
 7. De verplichting tot levering ingevolge de leveringsovereenkomst eindigt ingeval een aan PRIMA verleende concessie of vergunning wordt ingetrokken.
 8. De leveringsovereenkomst geldt maximaal tot het einde van de aansluitovereenkomst.
 9. De contractant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen welke verbonden zijn aan de aansluitovereenkomst zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PRIMA over te dragen aan derden. Aan de toestemming van PRIMA kunnen voorwaarden verbonden zijn.
 10. Indien PRIMA zijn rechten en verplichtingen uit de Aansluit- en leveringsovereenkomst overdraagt aan een derde, deelt PRIMA dit tijdig mede aan de contractant en de afnemer. De contractant geeft, door middel van het ondertekenen van de Aansluitovereenkomst, toestemming aan een dergelijke overdracht indien PRIMA jegens de contractant aansprakelijk is voor de nakoming door de derde of de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van PRIMA.
 11. Indien de afnemer de leveringsovereenkomst niet binnen de in lid 13 bedoelde opzegtermijn heeft opgezegd, alsmede indien PRIMA niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de leveringsovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de afnemer gebonden aan hetgeen in of krachtens deze algemene

voorwaarden is bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

 1. Bij beperking of onderbreking van de levering of een verbod als bedoeld in de artikelen 9 en 15 van deze algemene voorwaarden, blijft de overeenkomst tot levering onverminderd van kracht.
 2. Zowel de afnemer als PRIMA kunnen de leveringsovereenkomst opzeggen. Opzegging door de afnemer dient schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal zeven werkdagen te geschieden en kan uitsluitend nadat in de overeenkomst genoemde leveringstermijn is verstreken, tenzij PRIMA een andere wijze en/of andere termijn van opzegging aanvaardt. Opzegging door PRIMA dient gemotiveerd en schriftelijk te geschieden en is slechts mogelijk in geval van zwaarwichtige belangen en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal negentig dagen.
 3. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4:

Aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting;

 1. Een aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting of wanneer capaciteit van het systeem dat toelaat, tot uitbreiding of wijziging van bestaande aansluiting, geschiedt door het indienen van een daartoe door PRIMA verstrekt formulier, dan wel op een andere door PRIMA toegestane wijze. Indien een aansluiting door twee of meer afnemers wordt verzocht, kan PRIMA hoofdelijke verbondenheid verlangen. Desgevraagd is de afnemer verplicht zich te legitimeren.
 2. Een aansluiting dan wel een uitbreiding of wijziging van een reeds bestaande aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege PRIMA tot stand gebracht. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd en de plaats van de aansluiting alsmede het aantal aansluitingen wordt door PRIMA, zoveel mogelijk in overleg met de contractant of de afnemer, vastgesteld. In beginsel wordt slechts één aansluiting per perceel (WOZ)toegestaan.
 3. PRIMA is bevoegd niet over te gaan tot het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een aansluiting dan wel hier bijzondere voorwaarden te stellen, om te voorkomen dat de belangen van PRIMA of die van één of meerdere afnemer(s) worden geschaad. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien:
  1. Leveringscapaciteit van PRIMA ter plaatse onvoldoende is;
  2. De binnen installatie naar oordeel van PRIMA te ver van het distributiesysteem verwijderd is;
  3. De benodigde vergunningen en toestemmingen voor uitbreiden of wijzigen van de aansluiting niet of alleen op voor PRIMA bezwaarlijke voorwaarden kunnen worden verkregen;
  4. De aansluiting en/of de levering slechts als reserve dient of een tijdelijk karakter draagt;
  5. Van gebruik van de aansluiting hinder valt te verwachten binnen de DE- installatie van PRIMA;
  6. De contractant of de afnemer in verzuim is van een opeisbare vordering ter zake de aansluiting of levering dan wel van andere aard die PRIMA op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van aansluiting of levering ten behoeve van een ander respectievelijk vorig perceel, mits voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de aanvraag, om het niet aansluiten dan wel het stellen van bijzondere voorwaarden daaraan te rechtvaardigen. Dit geldt mede met betrekking tot vorderingen van PRIMA ter zake van aansluiting of levering van een ander product en/of ten behoeve van de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
 4. PRIMA is bevoegd een aansluiting niet tot stand te brengen, uit te breiden, te wijzigen of te activeren dan wel geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te deactiveren, indien één of meer van de in of krachtens deze algemene voorwaarden gestelde bepalingen of voorschriften niet zijn of worden nagekomen en de uitoefening van de bevoegdheid door PRIMA gerechtvaardigd is.

Artikel 5:

Onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een aansluiting;

 1. Een aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege PRIMA onderhouden, gecontroleerd, vervangen, verplaatst, uitgebreid, gewijzigd en weggenomen, één en ander zoveel mogelijk na voorafgaande mededeling aan en zoveel mogelijk in overleg met de contractant of de afnemer.
 2. Het onderhoud en de controle van de aansluiting zijn voor rekening van PRIMA . Onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 1 van deze algemene voorwaarden zijn het vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen voor rekening van de contractant ofwel de afnemer indien dit geschiedt op zijn verzoek of dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten ten gevolge van omstandigheden die hem redelijkerwijs zijn toe te rekenen.

Artikel 6:

Rechten met betrekking tot het perceel;

 1. De contractant en de afnemer zal zowel voor zichzelf als ten behoeve van derden in, aan, op, onder of boven het perceel gelegde leidingen, tot stand gebrachte aansluitingen, gemaakte aftakkingen op reeds bestaande aansluitingen en geplaatste meetinrichtingen blijvend gedogen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, lid 1 toestaan dat deze leidingen, aansluitingen, aftakkingen en meetinrichtingen in stand worden gehouden, uitgebreid, gewijzigd, vervangen, verplaatst of weggenomen.
 2. De ten gevolge van deze werkzaamheden door of vanwege PRIMA aan het perceel toegebrachte schade zal door of vanwege PRIMA worden hersteld dan wel, indien herstel niet mogelijk is, worden vergoed.
 3. De contractant en de afnemer dragen er zorg voor dat de aansluiting en de meetinrichting goed bereikbaar blijven. Indien een aansluiting of een gedeelte daarvan, dan wel de Meetinrichting niet goed bereikbaar is geworden door een handelen of nalaten van de contractant of de afnemer, maant PRIMA de contractant of de afnemer aan om binnen een redelijke door PRIMA te stellen termijn de bereikbaarheid te herstellen. Indien dat niet gebeurt, heeft PRIMA het recht:
  1. De belemmeringen weg te nemen;
  2. Wijzigingen in het tracé van de aansluiting aan te brengen;
  3. Een geheel nieuwe aansluiting tot stand te brengen en/of;
  4. De Meetinrichting te laten verplaatsen én de redelijke kosten daarvan bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 7:

De binneninstallatie en de warm tap waterinstallatie;

 1. De Binneninstallatie en warm tap waterinstallatie, indien van toepassing, moeten voldoen aan het bepaalde in de aansluitvoorwaarden van PRIMA.
 2. Technische werkzaamheden aan de binneninstallatie en/of de Warm tap waterinstallatie dienen te worden uitgevoerd door daartoe bevoegde personen die over de nodige vakbekwaamheid en outillage beschikken, één en ander met inachtneming van de aansluitvoorwaarden van PRIMA.
 3. De afnemer en bij het ontbreken daarvan de contractant draagt er zorg voor dat de binneninstallatie en/of warm tapwater installatie goed worden onderhouden. Op een daartoe strekkend verzoek van PRIMA is hij/zij verplicht alle verlangde gegevens betreffende de installatie aan PRIMA te verstrekken.
 4. Indien naar het oordeel van PRIMA redelijke twijfel bestaat of de binneninstallatie of de warm tapwater installatie voldoen aan het bepaalde in of krachtens de in lid 1 bedoelde voorwaarden, toont de contractant of de afnemer aan dat zijn binneninstallatie dan wel warm tapwater installatie aan deze voorwaarden voldoet. Wanneer de afnemer in gebreke blijft, is PRIMA bevoegd om de binnen installatie dan wel de warm tapwater installatie zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken. Indien de binneninstallatie dan wel de warm tap waterinstallatie naar het oordeel van PRIMA niet voldoet aan het bepaalde in de aansluitvoorwaarden van PRIMA, is de contractant of de afnemer verplicht gebreken voor zijn rekening - en zo nodig onmiddellijk – te (laten) herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van PRIMA op te volgen. PRIMA heeft echter geen verplichting na te gaan of aan het bepaalde in de aansluitvoorwaarden van PRIMA is voldaan.
 5. Indien de afnemer lekkage in, dan wel andere gebreken aan de installatie constateert, zal hij PRIMA daarvan onverwijld in kennis stellen en is hij verplicht bedoelde lekkage en gebreken onmiddellijk te (laten) herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van PRIMA op te volgen.

Artikel 8:

Aard van de levering;

 1. Door PRIMA worden comfortproducten geleverd overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de aansluitvoorwaarden van PRIMA en/of de aansluitovereenkomst is bepaald.
 2. In principe vindt levering continue plaats. PRIMA staat echter niet in voor de continuïteit van de levering. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de levering wordt of moet worden onderbroken zal PRIMA het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke termijn de levering te hervatten.

Artikel 9:

Beperking of onderbreking van de levering in bijzondere omstandigheden en bij uitvoering van werkzaamheden;

 1. PRIMA is bevoegd om in het belang van de goede voorziening van de comfortproducten de levering te beperken, te onderbreken, het verbruik voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 2. Tevens kan PRIMA, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst is, in verband met de uitvoering van werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade, de levering gedurende een zo kort mogelijke tijd - indien mogelijk na voorafgaande waarschuwing – beperken of onderbreken.
 3. Indien een afnemer daarom verzoekt kan PRIMA de levering onderbreken op nader overeen te komen voorwaarden.
 4. PRIMA is bevoegd ter plaatse van de levering van warm tapwater voorzieningen te treffen waardoor de volumestroom wordt begrensd tot een door PRIMA te bepalen waarde.

Artikel 10:

Bepaling van de omvang van de levering;

 1. PRIMA bepaalt op welke wijze de omvang van de levering wordt vastgesteld. Geschiedt deze vaststelling door meting met behulp van een meetinrichting, dan zijn de daardoor verkregen gegevens bindend, onverminderd het bepaalde in de artikelen 12 en 13 van deze algemene voorwaarden.
 2. Tenminste eenmaal per jaar wordt de stand van de meetinrichting door of vanwege PRIMA opgenomen op een door PRIMA te bepalen tijdstip. PRIMA kan echter van de afnemer verlangen dat hij zelf de stand opneemt en deze stand op een door PRIMA te bepalen wijze en binnen een door PRIMA aangegeven termijn ter kennis van PRIMA brengt.
 3. Indien PRIMA redelijkerwijs niet in staat is de stand van de meetinrichting op te nemen of indien de afnemer niet heeft voldaan aan het verlangen van PRIMA als bedoeld in lid 2 van dit artikel, of indien bij het opnemen van de meter een fout is gemaakt, mag PRIMA de omvang van de levering bepalen in overeenstemming met het gestelde in artikel 13 lid 2 van deze algemene voorwaarden, onverminderd het recht van PRIMA om het werkelijk

geleverde alsnog vast te stellen aan de hand van de stand van de meetinrichting en dat in rekening brengen.

 1. Indien PRIMA dan wel de afnemer bij het opnemen van de meter dan wel bij het administratief verwerken van de meterstand een fout heeft gemaakt, wordt zo nodig en mogelijk eerst een nieuwe stand opgenomen alvorens het bepaalde in artikel 13 lid 2 van overeenkomstige toepassing zal zijn.

Artikel 11:

De Meetinrichting;

 1. PRIMA bepaalt de plaats van de meetinrichting. De meetinrichting wordt door of vanwege PRIMA en op haar kosten geplaatst en onderhouden met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is vermeld. Prima energie kan meterkosten in rekening brengen. Vervanging, al dan niet als gevolg van uitbreiding of wijziging van de installatie, verplaatsing of wegneming mag alleen door of vanwege PRIMA geschieden. De daaraan verbonden kosten komen eveneens voor rekening van PRIMA.
 2. Vervanging of verplaatsing en de daarmee verband houdende kosten zijn echter voor rekening van de contractant, indien de vervanging of verplaatsing geschiedt op zijn verzoek of het gevolg is van zijn handelen of nalaten, behalve in het geval waarin dit handelen of nalaten het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen. In het geval van onderzoek van de meetinrichting is het bepaalde in artikel 12 lid 4 van toepassing. PRIMA deelt de afnemer zoveel mogelijk vooraf mee wanneer de meetinrichting wordt vervangen of verplaatst.
 3. De contractant of afnemer draagt er zorg voor dat de meetinrichting steeds goed bereikbaar is, goed kan worden afgelezen. Voorts dient hij de meetinrichting te beschermen tegen beschadigingen, waaronder vorstschade.

Artikel 12:

Onderzoek van de meetinrichting;

 1. Bij twijfel over de juistheid van de meting kunnen zowel de afnemer als PRIMA verlangen dat de meetinrichting wordt onderzocht. PRIMA deelt de afnemer zoveel mogelijk vooraf mede wanneer dit onderzoek zal plaatsvinden en/of wanneer de meetinrichting voor onderzoek zal worden weggenomen. PRIMA stelt de afnemer op de hoogte van de onderzoeksmogelijkheden en de kosten van het onderzoek.
 2. Het onderzoek wordt door of vanwege PRIMA verricht. Het onderzoek van de meetinrichting voor het verbruik van warm en/of koud tapwater wordt in opdracht van PRIMA verricht door een door de commissie controle watermeters van de vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland erkende watermeter herstelplaats, dan wel door het keuringsinstituut voor waterleiding artikelen (KIWA) of een door het KIWA aan te wijzen deskundige. Indien het onderzoek zal geschieden door een erkende watermeterherstel plaats, kan de afnemer verlangen dat deze een andere is dan de eventueel bij PRIMA in beheer zijnde erkende watermeter herstelplaats.
 3. Meting van het verbruik van comfortproducten wordt geacht juist te zijn, indien bij controle de maximaal gemeten afwijking de foutgrenzen van het Normblad 99-872 van EnergieNed niet overschrijdt.
 4. De kosten van het onderzoek en de vervanging van de meetinrichting zijn voor rekening van degene op wiens verzoek het onderzoek wordt verricht. Indien volgens het onderzoek de

afwijking groter is dan is toegestaan, komen de kosten ten laste van PRIMA.

 1. Zolang de mogelijkheid bestaat dat nader onderzoek van de meetinrichting wordt verlangd of de herberekening als bedoeld in artikel 13 niet is afgewikkeld, houdt PRIMA de meetinrichting beschikbaar voor nader onderzoek tot zes weken na verzending van het resultaat van het onderzoek als bedoeld in lid 2. Ingeval een geschil aanhangig wordt gemaakt, dient PRIMA de desbetreffende meetinrichting te bewaren respectievelijk bij eventuele herplaatsing te kunnen traceren tot er een uitspraak is over het geschil of het geschil is beëindigd.

Artikel 13:

Gevolgen van onjuiste meting;

 1. Indien uit het onderzoek blijkt dat de afwijking groter is dan volgens artikel 12 lid 3 van deze algemene voorwaarden is toegestaan, stelt PRIMA met behulp van de haar bekende meetgegevens de omvang van de levering vast aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek. Herberekening zal plaatsvinden over de periode dat de meetinrichting onjuist heeft gefunctioneerd, doch ten hoogste over een tijdvak van vierentwintig maanden, gerekend

vanaf het moment dat de ene partij zijn twijfel over de juistheid van de Meetinrichting en/of meting bij de andere partij heeft geuit. In geval van onrechtmatig verbruik zal echter herberekening over de volledige periode plaatsvinden.

 1. Indien het onderzoek geen hanteerbare maatstaf oplevert voor het vaststellen van de omvang van de levering, is PRIMA bevoegd de omvang van de levering in het desbetreffende tijdvak te schatten naar de beste ter beschikking van PRIMA staande gegevens hieromtrent, waarbij als maatstaf kan dienen:
  1. De omvang van de levering in het overeenkomstige tijdvak van het voorafgaande jaar,of;
  2. De gemiddelde omvang van de levering in een eraan voorafgaand en een erop volgend tijdvak, of;
  3. Een andere na overleg met de afnemer te bepalen billijke maatstaf.

Artikel 14:

Verplichtingen afnemer;

 1. De afnemer is gehouden, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. Hij is onder andere verplicht aan PRIMA de noodzakelijke gegevens te verstrekken en PRIMA zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van alle gegevens, voorvallen en wijzigingen in omstandigheden die voor de goede uitvoering van de leveringsovereenkomst van belang zijn, waaronder:

a) Door hem waargenomen of vermoede schade, gebreken of onregelmatigheden in het in het perceel aanwezige gedeelte van de aansluiting, inclusief de eventuele meetinrichting, verbreking van de verzegeling daaronder begrepen;

b) Adres c.q. naamswijzigingen, voor zover van toepassing, e-mail adreswijzigingen daaronder begrepen;

c) Wijzigingen van banknummer en rekeningadres.

 1. Het is de afnemer niet toegestaan handelingen te verrichten of te doen verrichten, waardoor de omvang van de levering niet of niet juist kan worden vastgesteld.
 2. De afnemer dient aan personen, die van een door PRIMA uitgegeven legitimatiebewijs of machtiging zijn voorzien, toegang te verlenen tot het perceel – mede ten behoeve van de uitvoering van een van overheidswege op PRIMA rustende verplichting – van 08.00 tot 20.00 uur, behoudens op zon- en feestdagen, alsmede in geval van een dringende reden ook op andere dagen en buiten deze uren.
 3. De afnemer is verplicht het redelijkerwijs mogelijke te doen om schade aan het in het perceel aanwezige gedeelte van de aansluiting te voorkomen.
 4. Indien de afnemer geen eigenaar is van het perceel, staat hij er voor in, dat de eigenaar akkoord gaat met het verrichten van alle handelingen die door PRIMA voor het tot stand brengen, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen of wegnemen van een aansluiting of voor de levering noodzakelijk worden geacht, zowel ten behoeve van hemzelf als, ingevolge artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden, ten behoeve van derden. PRIMA kan verlangen dat de afnemer een schriftelijke verklaring van de eigenaar overlegt.
 5. Indien de afnemer toerekenbaar in strijd heeft gehandeld met een in dit artikel bedoelde verplichting, kan PRIMA hem/haar indien er (mede) sprake is van niet door de meetinrichting geregistreerde comfortproducten afname een boete opleggen van ten hoogste € 250,- (tweehonderd en vijftig euro) per strijdige handeling. Op opgelegde boetes is het bepaalde in artikel 18 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. In plaats van een boete kan PRIMA betaling van feitelijke levering in rekening brengen en/of schadevergoeding verlangen. Het voorgaande laat het recht van PRIMA op het geheel of gedeeltelijk wegnemen van de aansluiting en/of het deactiveren van de aansluiting onverlet.
 6. Bij de nakoming van haar verplichtingen en de uitoefening van haar rechten, mag PRIMA zich laten vertegenwoordigen door derden. De in deze algemene voorwaarden opgenomen bedingen inzake de rechten van PRIMA zijn derdebedingen als bedoeld in artikel 6:253 Burgerlijk Wetboek en kunnen door de afnemer niet worden herroepen.

Artikel 15:

Gevolgen voor levering door niet-nakoming door de afnemer;

 1. PRIMA is bevoegd na voorafgaande, zo mogelijk schriftelijke, waarschuwing, tenzij dat om redenen van veiligheid niet van PRIMA verlangd kan worden, de levering te onderbreken, indien en zolang de afnemer een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of de op grond van deze voorwaarden van toepassing zijnde voorschriften niet nakomt. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen indien:
  1. De binneninstallatie en/of warm tapwater installatie niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens de aansluitvoorwaarden van PRIMA;
  2. Eén of meer van de in artikel 16 van deze algemene voorwaarden genoemde verbodsbepalingen zijn overtreden;
  3. De afnemer overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van deze algemene voorwaarden in verzuim is een vordering ter zake van aansluiting of levering, dan wel een andere opeisbare vordering die PRIMA op hem heeft, te voldoen, met inbegrip van die ter zake van aansluiting of levering ten behoeve van een ander, respectievelijk vorig perceel, mits er voldoende samenhang bestaat tussen de vordering en de verbintenis van PRIMA om de onderbreking te rechtvaardigen. Dit geldt mede met betrekking tot vorderingen van PRIMA ter zake van aansluiting of levering van een ander product en/of ten behoeve van de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
  4. De afnemer een geldende betalingsregeling niet nakomt.
 2. PRIMA zal overigens slechts gebruikmaken van zijn bevoegdheid tot onderbreking, indien en voor zover de niet nakoming van zijn verplichtingen door de contractant dan wel de afnemer dat rechtvaardigt.
 3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde onderbreking wordt pas ongedaan gemaakt nadat de reden daarvoor is weggenomen en de kosten van onderbreking en hervatting van de levering van de aansluiting, alsmede van eventueel door PRIMA in verband hiermee geleden schade, geheel zijn voldaan. Aan de hervatting van de levering kan PRIMA nadere voorwaarden verbinden.
 4. De contractant of afnemer is aansprakelijk voor alle schade aan enige door PRIMA ten behoeve van de aansluiting en/of de levering in, aan, op, onder of boven het perceel aangebrachte voorziening, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de contractant of afnemer niet kan worden toegerekend. Indien de contractant of afnemer alle schade moet vergoeden, is deze bij huishoudelijke aansluitingen beperkt tot een bedrag van ten hoogste € 1500,- (vijftienhonderd euro) per afnemer en per gebeurtenis, een zakelijke afnemer is de volledige schade verschuldigd.
 5. Het gebruik door PRIMA van zijn bevoegdheden als bedoeld in dit artikel en het vorige artikel kan niet leiden tot aansprakelijkheid van PRIMA voor eventueel daaruit ontstane schade.

Artikel 16:

Verbodsbepalingen;

 1. Het is de contractant verboden:
  1. Door middel van de installatie via het distributienet van PRIMA hinder of schade te veroorzaken voor PRIMA of andere afnemers;
  2. Door of vanwege PRIMA aangebrachte verzegelingen te verbreken of te doen verbreken;
  3. Het distributienet van PRIMA te gebruiken voor aarding van elektrische installaties, toestellen, bliksemafleiders en dergelijke;
  4. Water aan de circulatie in het DE- installatie systeem te onttrekken zonder voorafgaande toestemming van PRIMA;
  5. Op enigerlei wijze handelingen te verrichten als onder andere weergegeven in artikel 14 lid 2 van deze algemene voorwaarden die leiden tot onrechtmatig gebruik door hemzelf en/of door derden;
 2. Het is de afnemer verboden zonder schriftelijke toestemming van PRIMA de geleverde comfortproducten anders dan ten behoeve van het eigen perceel te gebruiken. PRIMA kan aan een dergelijke toestemming voorwaarden verbinden.
 3. Indien wordt vastgesteld dat circulatiewater binnen het perceel van de contractant uit de DE- installatie verloren is gegaan, zal, behoudens in geval van overmacht, de verloren gegane hoeveelheid water, evenals de daarin aanwezige warmte aan de afnemer in rekening worden gebracht. Alle schade die PRIMA daarnaast mocht lijden zal door de afnemer aan PRIMA worden vergoed, waarbij artikel 20 lid 8 van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 17:

Tarieven;

 1. De afnemer is PRIMA de door PRIMA overeenkomstig de Aansluitovereenkomst bepaalde bedragen verschuldigd, behoudens indien en voor zover schriftelijk wat anders is overeengekomen.
 2. De bedragen als bedoeld in lid 1 zullen respectievelijk kunnen worden verhoogd met de belastingen en heffingen die PRIMA krachtens een besluit van of overeenkomst met de overheid verplicht respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen.

Artikel 18:

Betaling;

 1. Alle bedragen die de afnemer ingevolge deze algemene voorwaarden verschuldigd is, brengt PRIMA hem door middel van een nota in rekening.
 2. Bij verhuizing, bij beëindiging van de leveringsovereenkomst en voor het overige tenminste eenmaal per jaar brengt PRIMA de verschuldigde bedragen door middel van een gespecificeerde nota aan de afnemer in rekening.
 3. De wijze van betaling is tussen PRIMA en de afnemer nader overeen te komen.
 4. De betaling dient te geschieden op een door PRIMA aangegeven bankrekening en binnen de door PRIMA gehanteerde termijn.
 5. Bij niet tijdige betaling van de vergoedingen of facturen is PRIMA gerechtigd (na verzending van een betalingsherinnering) eventuele aanmaningen te verhogen met administratiekosten. Bij niet tijdige betaling worden openstaande nota’s, verhoogd met de wettelijke rente ex artikel 6:119a van het burgerlijk wetboek. Na verzending van 3 (drie) aanmaningen is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en acht PRIMA zich van zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de leveringsovereenkomst, ontheven, totdat alsnog de openstaande bedragen worden voldaan. Kosten (waaronder (buiten)gerechtelijke) welke door PRIMA worden gemaakt om nog openstaande nota’s te incasseren zijn te allen tijde voor rekening van de afnemer.
 6. De afnemer is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien ook binnen de in het vorige lid bedoelde nieuwe termijn niet is betaald.
 7. Indien PRIMA dit verlangt, is de afnemer voorschotten verschuldigd op hetgeen hij wegens levering over het lopende tijdvak van afrekening zal moeten betalen. PRIMA bepaalt in redelijkheid de grootte van de voorschotten, de periode waarop zij betrekking hebben en de tijdstippen waarop zij in rekening worden gebracht en moeten zijn betaald. De afnemer kan PRIMA gemotiveerd verzoeken om de grootte van de voorschotten aan te passen. Op een dergelijk verzoek beslist PRIMA in redelijkheid. Bij de gespecificeerde nota, die ten minste een maal per jaar plaatsvindt, worden ten minste de reeds in rekening gebrachte en/of betaalde voorschotten verrekend.
 8. De verplichting tot betaling wordt niet opgeheven of opgeschort door het indienen van bezwaren tegen de nota, tenzij een afnemer die Comfortproducten uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden van PRIMA afneemt, binnen de betalingstermijn bij PRIMA een bezwaarschrift indient, waarbij hij zijn bezwaren tegen de nota met redenen omkleedt. In dat geval wordt de betalingsverplichting van de betrokken nota opgeschort totdat PRIMA met betrekking tot het bezwaarschrift heeft beslist.
 9. De afnemer is slechts gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat PRIMA hem schuldig is, indien is voldaan aan de wettelijke vereisten voor verrekening. Verrekening met voorschotten als bedoeld in lid 7 is echter niet toegestaan
 10. Ingeval de afnemer in verzuim is, is hij een vergoeding voor de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte verschuldigd alsmede de wettelijke rente voor iedere kalenderdag dat betaling te laat wordt verricht, onverminderd het bepaalde in artikel 11.

Artikel 19:

Zekerheidsstelling;

 1. PRIMA kan van de contractant of afnemer zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de contractant of afnemer op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie of waarborgsom, tenzij PRIMA toepassing geeft aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
 2. PRIMA is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigde bedragen.
 3. De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de contractant of de afnemer naar het oordeel van PRIMA vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van zes maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk nadat de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na de eindfactuur bij beëindiging van de leveringsovereenkomst, onder aftrek van het bedrag dat eventueel nog betaald moet worden.
 4. Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door PRIMA geen rente vergoed.

Artikel 20:

Aansprakelijkheid PRIMA;

 1. PRIMA zal bij de uitvoering van het bepaalde in of krachtens deze algemene voorwaarden die zorg betrachten, die van een zorgvuldig handelend bedrijf mag worden verwacht. In het bijzonder zal PRIMA zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de afnemer bij de uitvoering van werkzaamheden hinder of schade ondervindt.
 2. Indien de afnemer door een aan PRIMA toe te rekenen ernstige tekortkoming in de nakoming van de leveringsovereenkomst schade lijdt, betreffende zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken die gewoonlijk voor ge- of verbruik in de privésfeer zijn bestemd en ook in de privésfeer zijn ge- of verbruikt, is PRIMA met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden aansprakelijk voor deze schade voor zover die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is.
 3. Voor alle schade geldt een drempelbedrag van € 125,- (honderd en vijfentwintig euro) voor de afnemer met huishoudelijke aansluiting en €1.400,- (veertienhonderd euro) voor de afnemer met een bedrijfsaansluiting, met dien verstande dat bij overschrijding het drempelbedrag mede wordt vergoed.
 4. Van vergoeding zijn in alle gevallen uitgesloten schade aan zaken die door de afnemer worden gebruikt voor de uitoefening van een bedrijf of een beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand, als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van een beroep of als gevolg van winstderving of andere gevolgschade.
 5. Indien en voor zover PRIMA jegens de contractant of de afnemer in het kader van deze algemene voorwaarden tot schadevergoeding verplicht is, komt schade slechts voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van ten hoogste € 910.000,- (negenhonderd en tienduizend euro) per gebeurtenis voor alle afnemers en contractanten tezamen. Indien het totaal der schaden aan personen en/of zaken meer bedraagt dan € 910.000,- zullen de aanspraken van de afnemers en contractanten naar evenredigheid worden voldaan.
 6. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan aan PRIMA te zijn gemeld.
 7. De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die PRIMA ten behoeve van de uitvoering van de aansluitovereenkomst inschakelt, alsmede ten aanzien van personen voor wie PRIMA of een dergelijke derde aansprakelijk is.
 8. De contractant en de afnemer zijn aansprakelijk voor alle schade aan enige door PRIMA ten behoeve van de levering in, aan, op, onder of boven het perceel aangebrachte voorziening, tenzij de schade het gevolg is van een tekortkoming die de contractant of de afnemer niet kan worden toegerekend.

Artikel 21:

Klachten en geschillen;

 1. De contractant en de afnemer zijn verplicht eventuele klachten eerst bij PRIMA schriftelijk te melden waarna PRIMA haar uiterste best zal doen binnen 8 weken een oplossing daarvoor te vinden. Ten aanzien van eventuele geschillen tussen partijen is bij uitsluiting de door de wet aangewezen rechter bevoegd.

Artikel 22:

Wijziging van de voorwaarden en tarieven;

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kunnen de algemene voorwaarden, aansluitvoorwaarden en tarieven door PRIMA worden gewijzigd. Wijzigingen van de voorwaarden worden tenminste 10 kalenderdagen vóór inwerkingtreding bekend gemaakt. Tariefswijzigingen worden uiterlijk op de dag van inwerkingtreding bekend gemaakt. Wijzigingen treden in werking op de in de bekendmaking vermelde datum.
 2. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de internetsite van PRIMA of in één of meer binnen Nederland verspreide dag- of weekbladen, met dien verstande dat ingeval van een tariefstijging altijd uiterlijk binnen één maand na inwerkingtreding van de stijging een persoonlijke kennisgeving plaatsvindt.
 3. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande leveringsovereenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist PRIMA. Uitgangspunt hierbij zijn het algemeen gedeelte van het verbintenissenrechten de overige voor PRIMA van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 23:

Slotbepalingen;

 1. Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2014. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende algemene voorwaarden die betrekking hebben op de aansluiting en voor levering van comfortproducten door PRIMA ENERGIE B.V.
 2. Deze ‘algemene voorwaarden voor de levering van de comfortproducten van PRIMA Energie B.V. 1 januari 2014’ kunnen worden aangehaald als: ‘algemene voorwaarden comfortproducten PRIMA ENERGIE B.V. 2014’.
 3. Deze ‘algemene voorwaarden voor de levering van de Comfortproducten van PRIMA Energie B.V. 1 januari 2014’ zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij PRIMA.